برگزاری اولین جلسه گروه

برگزاری اولین جلسه گروه


برگزاری اولین جلسه گروه

    

اولین جلسه داخلی گروه به منظور ایجاد هماهنگی میان همکاران ، برای برگزاری یازدهمین کنگره ملی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون در گروه برگزار می شود.