نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری آخرین دور سمینارهای هفته پژوهش

برگزاری آخرین دور سمینارهای هفته پژوهش


برگزاری آخرین دور سمینارهای هفته پژوهش

 

برنامه سمینارهایی که در روز سه‌شنبه به علت تعطیلی برگزار نشده بود در روز شنبه مورخ 98/9/30 از ساعت 11:30 تا 14:00  در محل آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی اجرا شدند. به ترتیب آقای دکتر محمدرضا سیاهپوش دانشیار گروه زراعت با موضوع «محصولات تراریخت، تهدید یا فرصت»، آقای دکتر اسماعیل خالقی استادیار گروه علوم باغبانی با موضوع «تناوب میوه دهی در زیتون و روش‌های کنترل آن»، آقای دکتر سعید حجتی دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک با موضوع «گزارش فرصت مطالعاتی»، سرکار خانم دکتر مهرانگیز چهرازی دانشیار گروه علوم باغبانی با موضوع «اهمیت گل های نرگس بومی ایران و حفظ منابع طبیعی آن» و آقای دکتر سعید تابعین استادیار گروه گیاهپزشکی با موضوع «واکسیناسیون آر ان اِ  ، ساز و کاری نوین در مدیریت عوامل بیماری زای گیاهی» سمینارهای خود را ارائه دادند.