برنامه زمانبندی حضور کارکنان واحد آموزش دانشکده کشاورزی

برنامه زمانبندی حضور کارکنان واحد آموزش دانشکده کشاورزی


برنامه زمانبندی حضور کارکنان واحد آموزش دانشکده کشاورزی

 

برنامه زمانبندی حضور کارکنان واحد آموزش دانشکده کشاورزی در هفته جاری

شنبه: 99/10/27 اکیدی، جوکار و عبیات

دوشنبه: 99/10/29 دوستی، خداپناه، اکیدی، جوکاری، حسینخانی، عبیات

سه شنبه: 99/10/30 دوستی، خداپناه، حسینخانی و جوکاری

چهارشنبه 99/11/1 خداپناه و عبیات