نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید اعضای کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی گزارش ملی سیلاب از کشت و صنعت های نیشکر امام خمینی (ره) و دهخدا

بازدید اعضای کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی گزارش ملی سیلاب از کشت و صنعت های نیشکر امام خمینی (ره) و دهخدا


بازدید اعضای کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی گزارش ملی سیلاب از کشت و صنعت های نیشکر امام خمینی (ره) و دهخدا

در راستای تهیه گزارش ملی سیلاب، اعضای کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی (دکتر افراسیاب راهنما و دکتر موسی مسکرباشی) روز شنبه مورخ 98/4/29 از کشت و صنعت های نیشکر امام خمینی(ره) و دهخدا بازدید گسترده ای به عمل آوردند. در این بازدید به بررسی سطح زیر کشت خسارت دیده و میزان خسارت وارده به مزارع نیشکر پرداخته شد.