بازدید از مزرعه های شرکت توسعه نیشکر سلمان فارسی

بازدید از مزرعه های شرکت توسعه نیشکر سلمان فارسی


بازدید از مزرعه های شرکت توسعه نیشکر سلمان فارسی

در پی دعوت قائم مقام شرکت توسعه نیشکر سلمان فارسی از معاونت محترم پژوهشی دانشکده کشاورزی، معاونت محترم پژوهشی به همراه مدیران محترم گروه های آموزشی در روز چهارشنبه5/ 3/ 95 از شرکت و مزارع آن بازدید به عمل آورده و ضمن بررسی مشکلات موجود و بررسی نیازمندی های آن ها مقرر گردید اعضای هیات محترم علمی نسبت به تهیه پروپوزال به منظور حل مشکلات آن شرکت اقدام نمایند.

اعضای شرکت کننده :

دکتر رضا فرخی نژاد

دکتر پیمان حسیبی

دکتر سید محمد حسن مرتضوی

دکتر حسن ذکی دیزجی

دکتر عبدالامیر معزی

دکتر عباسعلی صیاد

            دکتر احمد لندی