اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار از تاریخ 12 تا 14 اسفند ماه 1394 در اهواز برگزار می گردد.

اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار از تاریخ 12 تا 14 اسفند ماه 1394 در اهواز برگزار می گردد.


اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار از تاریخ 12 تا 14 اسفند ماه 1394 در اهواز برگزار می گردد.