نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین برداشت خیار عاری از سم در دانشکده کشاورزی

اولین برداشت خیار عاری از سم در دانشکده کشاورزی


اولین برداشت خیار عاری از سم در دانشکده کشاورزی

 

امروز یکشنبه مورخ 98/12/4 ساعت 10:00 اولین برداشت خیار عاری از سم با حضور آقایان دکتر لندی رییس دانشکده کشاورزی، دکتر انصاری مجری طرح و دکتر صفایی مقدم و تنی چند از کارمندان و دانشجویان از مجتمع گلخانه‌های دانشکده انجام شد.