انتشار کتاب ارزیابی بصری خاک

انتشار کتاب ارزیابی بصری خاک


انتشار کتاب ارزیابی بصری خاک

   کتاب «ارزیابی بصری خاک: محصولات زراعی یک ساله» تألیف گراهام شفرد؛ ترجمه: دکتر سعید حجتی و دکتر احمد لندی.- انتشارات علم کشاورزی؛ بهار 1395 منشر شد.