انتخاب گروه زراعت و اصلاح نباتات به عنوان گروه برتر دانشگاه

انتخاب گروه زراعت و اصلاح نباتات به عنوان گروه برتر دانشگاه


انتخاب گروه زراعت و اصلاح نباتات به عنوان گروه برتر دانشگاه

   گروه زراعت و اصلاح نباتات به عنوان گروه برتر در میان گروه های آموزشی دانشگاه برگزیده شد.