انتخاب گروه برق به عنوان گروه ممتاز دانشگاه

انتخاب گروه برق به عنوان گروه ممتاز دانشگاه


انتخاب گروه برق به عنوان گروه ممتاز دانشگاه

   
   
   
با توجه به فعالیت های آموزشی گروه مهندسی برق، این گروه به عنوان گروه ممتاز دانشگاه شهید چمران اهواز برگزیده شد. در متن لوح تقدیر صادر شده از سوی ریاست محترم دانشگاه آمده است :

به پاس تلاش بی شائبه و ارزنده گروه برق که بخشی از عمر عزیز و اوقات گران بهای خود را برای آموزش فرزندان این مرز و بوم ارزانی داشته اید از شما قدر دانی می گردد. بی گمان یاد و خاطره کوشش های پر فیض شما در ذهن و ضمیر دانشجویان و همکارانتان ماندگار خواهد بود. پویا و پایدار باشید