اقدام دانشکده کشاورزی در زمینه کشت انواع نخل خرما در قالب طرح آماری بلوک کاملا تصادفی

اقدام دانشکده کشاورزی در زمینه کشت انواع نخل خرما در قالب طرح آماری بلوک کاملا تصادفی


اقدام دانشکده کشاورزی در زمینه کشت انواع نخل خرما در قالب طرح آماری بلوک کاملا تصادفی

 

به همت آقای دکتر معلمی اُستاد گروه مهندسی علوم باغبانی، و پشتیبانی مادی و معنوی ریاست محترم دانشکده کشاورزی، 7 واریته (رقم) نخل خرما در قالب طرح آماری بلوک‌های کامل تصادفی، در زمینی به مساحت یک هکتار، در مزرعه عملیات کشاورزی واقع در حدفاصل بین سرای نارنجستان و بانک تجارت کاشته شد.