نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افتخارات گروه علوم مهندسی خاک

افتخارات گروه علوم مهندسی خاک


 

موفقیت­ها و دستاوردهای گروه علوم و مهندسی خاک

دستاورد

نام عضو هیات علمی

زنان تاثیرگذار استان خوزستان در سال 1402

دکتر نعیمه عنایتی­ضمیر

استاد نمونۀ کشوری در سال 1401

دکتر احمد لندی

پژوهشگر برتر دانشگاه در هفته پژوهش سال  1401

دکتر احمد لندی

پژوهشگر برگزیده کشور در حوزه ارتباط با صنعت در سال 1399

دکتر احمد لندی

پژوهشگر برتر دانشگاه در هفته پژوهش سال  1399

دکتر نعیمه عنایتی­ضمیر

استاد سرآمد آموزشی دانشکده کشاورزی در سال 1399

دکتر سعید حجتی

پژوهشگر برتر استانی در محور کشاورزی و منابع طبیعی در هفته پژوهش سال 1398

دکتر سعید حجتی

استاد سرآمد آموزشی دانشکده کشاورزی در سال 1398

دکتر مجتبی نوروزی مصیر

استاد سرآمد آموزشی دانشکده کشاورزی در سال 1396

دکتر احمد لندی

پژوهشگر برتر دانشگاه در هفته پژوهش سال 1395

دکتر سعید حجتی