افتتاح آزمایشگاه ژنتیک و آزمایشگاه پروکاریوت های گروه گیاهپزشکی

افتتاح آزمایشگاه ژنتیک و آزمایشگاه پروکاریوت های گروه گیاهپزشکی


افتتاح آزمایشگاه ژنتیک و آزمایشگاه پروکاریوت های گروه گیاهپزشکی

در روز دوشنبه مورخه سوم خرداد 1395 خورشیدی 2 باب آزمایشگاه ژنتیک و آزمایشگاه پروکاریوت ها با حضور ریاست محترم دانشکده، معاونت محترم پژوهشی دانشکده  و مدیران محترم گروه ها و اعضای محترم هیأت علمی گروه، در محل گروه گیاهپزشکی افتتاح شد .

    این آزمایشگاه ها به همت و ابتکار آقای مهندس بابک محمودی کارشناس ژنتیک گروه گیاه پزشکی و پشتیبانی و همکاری اعضای هیأت محترم علمی بنیاد نهاده شده اند.