افتتاح آزمایشگاه های ژنتیک و پروکاریوت ها در گروه گیاهپزشکی

افتتاح آزمایشگاه های ژنتیک و پروکاریوت ها در گروه گیاهپزشکی


افتتاح آزمایشگاه های ژنتیک و پروکاریوت ها در گروه گیاهپزشکی

در روز دوشنبه مورخه سوم خرداد 1395 خورشیدی 2 باب آزمایشگاه ژنتیک و آزمایشگاه پروکاریوت ها با حضور ریاست محترم دانشکده، معاونت محترم پژوهشی دانشکده  و مدیران محترم گروه ها و اعضای محترم هیأت علمی گروه، در محل گروه گیاهپزشکی افتتاح شد .

    این آزمایشگاه ها به همت و ابتکار آقای مهندس بابک محمودی کارشناس ژنتیک گروه گیاه پزشکی و پشتیبانی و همکاری اعضای هیأت محترم علمی بنیاد نهاده شده اند.