اطلاعیه کارورزی برای دانشجویان گروه‌های آموزشی مهندسی علوم خاک و مهندسی مکانیک بیوسیستم

اطلاعیه کارورزی برای دانشجویان گروه‌های آموزشی مهندسی علوم خاک و مهندسی مکانیک بیوسیستم


اطلاعیه کارورزی برای دانشجویان گروه‌های آموزشی مهندسی علوم خاک و مهندسی مکانیک بیوسیستم

 

به اطلاع دانشجویان گروه‌های آموزشی مهندسی علوم خاک و مهندسی مکانیک بیوسیستم می‌رساند به پیوست، فرم‌های مربوط به درس کارورزی جهت استفاده بارگذاشته شده است. دانشجوی درس کارورزی می بایست علاوه بر فرم معرفی درس مذکور فرم ارزشیابی را به محل کارورزی ارائه دهد.

 دانلود فرم کارورزی دانشجویان گروه مهندسی بیوسیستم

 دانلود فرم کارورزی گروه مهندسی علوم خاک