اطلاعیه مهم در مورد برگزاری امتحانات

اطلاعیه مهم در مورد برگزاری امتحانات


اطلاعیه مهم در مورد برگزاری امتحانات

   با توجه به اینکه روزهای 24 / 3 / 96 و 28 / 3 /96 روزهای بعد از شب قدر می باشند کلیه امتحانات 10- 8 این دو روز در ساعت  14 - 12 همان روز برگزار می شوند.