استادان راهنمای پایان نامه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی ورودی 1394

استادان راهنمای پایان نامه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی ورودی 1394


استادان راهنمای پایان نامه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی ورودی 1394

   

استادان راهنمای پایان نامه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی ورودی 1394 به شرح ذیل مشخص شد ند .

کارشناسی ارشد رشته مکانیک بیوسیستم ورودی 1394

گرایش

نام دانشجو

استاد راهنما

طراحی و ساخت

علیرضا توکل زاده

دکتر مسعودی

سیده عارفه حسینی

دکتر مسعودی

هاشم عبیات

دکتر خراسانی

انرژی‌های تجدیدپذیر

ساناز اکبری

دکتر کیانی

مصطفی پارسایی

دکتر کیانی

سارا ساکی

دکتر خراسانی

نیما نوروزی

دکتر قوامی

فناوری پس از برداشت

فروتن بشیریان

دکتر سجادیه

علی سمیع

دکتر قوامی

عیاد صابریان

دکتر سجادیه

بهناز قناد

دکتر منصوری

محمد صادق ناصر ویس

دکتر ذکی دیزجی

کارشناسی ارشد رشته مکانیزاسیون کشاورزی ورودی1394

گرایش

نام دانشجو

استاد راهنما

انرژی

ابراهیم آلبوعطیوی

دکتر منصوری

وحید جهانگیری بلطاقی

دکتر غدیریان فر و دکتر شیخ داودی

ناهید حسنکی

دکتر منصوری

هوشیار کریمی

دکتر غدیریان فر ودکتر بهرامی

مدیریت تحلیل سامانه ها

سیمین خدری

دکتر شیخ داودی و ذکی دیزجی

حسین فاضلی الهایی

دکتر شیخ داودی

بازیافت و مدیریت پسماند

کیومرث تاران

دکتر ذکی دیزجی و بهرامی

حسین حیدری

دکتر بهرامی و ذکی دیزجی

آیسودا میرزایی

دکتر ذکی دیزجی و بهرامی