آزمایشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی

آزمایشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی


 مسئول: خسرو مهدی خانلو

  وسایل:

- انکوباتور

- اتوکلاو

- هود لامینار

- بن ماری

- سانتریفیوژ یخچال دار 8000 دور (میکروتیوب و فالکون)

- سانتریفیوژ 15000 دور

- دستگاه تصفیه آب دی آیونایزر

- دستگاه آب مقطرگیری

- ترموبلاک شیکر

- هات پلیت مغناطیسی

- یو پی اس

- ترموسایکلر (PCR )

- یخچال

- فریزر

- ورتکس و اسپینر

- pH متر

- الکتروفورز افقی و عمودی

- بیوفتومتر

- ژل داکیومنتیشن

- وسترن بلات

- هود شیمیایی

- شیکر

- ترازوی دیجیتال دو رقم اعشار

- ترازوی دیجیتال چهار رقم اعشار

 خدمات:

- انجام پژوهش‌های پایان‌نامه‌ای دانشجویی مقاطع تحصیلات تکمیلی و طرح‌های پژوهشی در موضوعات مختلفی نظیر:

- بررسی ژنوم در سطح ساختاری و عملکردی و استفاده از آن برای شناسایی ژن های موثر

- تشخیص مولکولی عوامل بیماری زای گیاهی و جانوری

- شناسایی و رده بندی ریزسازواره های مرتبط با کشاورزی، حشرات مفید و زیان آور در کشاورزی با استفاده از نشانگرهایDNA

- شناسایی و رده بندی گیاهان زراعی، باغی و زینتی و تشخیص روابط فیلوژنتیک با استفاده از نشانگرهایDNA

- شناسایی ژن های کنترل کننده تنش های زیستی و غیرزیستی

- جداسازی ژن ها و تعیین جایگاه ژنی و تعیین اجزا ژن مانند پیشبرها ،پایانه ها ،اینترون ها و توالی های کد کننده

- انتقال ژن‌های مطلوب به منظور بهبود صفات کمی و کیفی گیاهان بااستفاده از روش‌های مختلف مانند اگروباکتریوم، بمباران ژنی و غیره

- مطالعه و شناسایی متابولیتهای ثانویه و مسیرهای بیوسنتز آنها در گیاهان دارویی

- بررسی برهم کنش گیاهان زراعی با علفهای هرز و میکروب ها و روابط اکولوژی مولکولی آنها

-زیست پالایی توسط میکروارگانیسم ها

- برگزاری کارگاه های آموزشی