نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارائه سمینار پژوهشی در دانشکده کشاورزی

ارائه سمینار پژوهشی در دانشکده کشاورزی


ارائه سمینار پژوهشی در دانشکده کشاورزی

 

آقای دکتر ایمان کامرانفر در تاریخ 98/9/18 ساعت 12:30 سمینار پژوهشی با موضوع « مکانیسم های تنظیم ژنتیک مولکولی در سازگاری ریشه ها به تنش خشکی» در محل سالن سمعی و بصری دانشکده کشاورزی برگزار کرد.