ارائه سمینار توسط آقای وحید مرتضوی

ارائه سمینار توسط آقای وحید مرتضوی


ارائه سمینار توسط آقای وحید مرتضوی

   آقای وحید مرتضوی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زراعت در تاریخ 22 / 9 /95 ساعت 10 صبح در کلاس 4 سمیناری با عنوان «بررسی خصوصیات علف  هرز سوروف» ارائه می شود.