سرفصل رشته ها

« بازگشت

کارشناسی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانلود (5,808.9k)
مکانیک ماشینها دانلود (965.9k)
مکانیک بیوسیستم دانلود (9,684.7k)
گیاهپزشکی ورودی 96 به بعد دانلود (7,489.9k)
گیاهپزشکی ورودی 95 و ماقبل دانلود (1,031.1k)
علوم و مهندسی باغبانی ورودی 96 به بعد دانلود (4,329.4k)
صنایع غذایی دانلود (6,855.2k)
زراعت و اصلاح نباتات دانلود (932.1k)
خاکشناسی ورودی 96 به بعد دانلود (7,728.8k)
خاکشناسی ورودی 92 تا 95 دانلود (8,726.4k)
باغبانی ورودی 95 و ماقبل دانلود (825.1k)