کارکنان گروه علوم و مهندسی خاک

کارکنان گروه
 
 نام و نام خانوادگی  مدرک تحصیلی  سِمَت
 علی آزغ لسیانس  تکنسین آزمایشگاه
 مهناز مکفی  فوق لسیانس خاکشناسی  کارشناس آزمایشگاه
 محمدرضا عزیزی فوق لیسانس خاکشناسی  کارشناس آزمایشگاه
 محمد حزبیان  سیکل  تکنسین آزمایشگاه
 رحیم لویمی  سیکل  خدمتگزار
زهرا سلطانی فوق لیسانس زمین شناسی نفت کارشناس آزمایشگاه میکروسکوپ پولاریزان