فرم ها و آیین نامه های گروه علوم و مهندسی خاک

فرم های گروه مهندسی علوم خاک

اسناد
عنوان توضیح دانلود
برنامه زمانبندی درس های مقاطع سه گانه خاکشناسی دانلود (268.2k)
فرم ارزشیابی کارورزی ویژه دانشجویان کارشناسی رشته خاک شناسی دانلود (221.7k)
برگه تسویه حساب نهایی دانلود (550.2k)
برگه حذف درس یا حذف پزشکی دانلود (34.8k)
فرم تقاضای کد استادان دانلود (463.3k)
آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانلود (1,564.2k)
فرم درخواست مجوز تدریس دانلود (68.9k)