اعضای هیات علمی گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

نمایش 15 نتیجه
از 1
 
امیر آینه بند

امیر آینه بند 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
پیمان حسیبی

پیمان حسیبی 

دانشیار
شماره تماس: 3330011-19, 3047
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
افراسیاب راهنما قهفرخی

افراسیاب راهنما قهفرخی 

دانشیار
شماره تماس: 3077
اتاق: 3077
پست الکترونیکی: 
حبیب اله روشنفکر

حبیب اله روشنفکر 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدرضا سیاهپوش

محمدرضا سیاهپوش 

دانشیار
شماره تماس: 06133364056-3049
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
کریم سرخه

کریم سرخه 

دانشیار
شماره تماس: 06113333050
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدمحسن سهرابی

سیدمحسن سهرابی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
اسفندیار فاتح

اسفندیار فاتح 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
معصومه فرزانه

معصومه فرزانه 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
موسی مسکرباشی

موسی مسکرباشی 

استاد
شماره تماس: 06133364056 - 3043
اتاق: 3043
پست الکترونیکی: 
علی منصفی

علی منصفی 

استادیار
شماره تماس: 3055
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فاطمه ناصرنخعی

فاطمه ناصرنخعی 

استادیار
شماره تماس: 0613330011 داخلی 3048
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
داریوش نباتی احمدی

داریوش نباتی احمدی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مجید نبی پور

مجید نبی پور 

استاد
شماره تماس: 0611-3360016
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
لیلا نژادصادقی

لیلا نژادصادقی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 15 نتیجه
از 1