کارکنان گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی        

پست سازمانی

رایانامه

کریم سرخه تمیمی فوق لیسانس  کارشناس ارشد آزمایشگاه سیتوژنتیک  k.sorkhe.tamimi@gmail.com

فرخنده اسکندری

دکتری

کارشناس آزمایشگاه تکنولوژی بذر 

سارا راهداریان

فوق لیسانس

کارشناس آزمایشگاه شیمی و تجزیه 

مینا پدرام

دکتری

کارشناس آزمایشگاه گیاه شناسی 

محمودرضا جهانمردی

لیسانس

کارشناس مزرعه ها 

عبدالرضا عامری

لیسانس

کارشناس آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی       

زهرا لرستانی

لیسانس

 

منشی گروه 

رحیم سودانی
 

سیکل

خدمتگزار 

امین حویزاوی

سیکل


کارگر مزرعه