کارکنان گروه گیاه پزشکی

 

 نام و نام خانوادگی

 تحصیلات

 سِمَت

حمید علوانی

دکتری بیماری شناسی گیاهی

کارشناس آزمایشگاه

بابک محمودی

کارشناسی ژنتیک
 

کارشناس آزمایشگاه

مهناز فرزین کارشناس ارشد بیماری شناسی گیاهی کارشناس آزمایشگاه

صادق بیت جادر

سیکل 

       خدمتگزار