کارکنان گروه گیاه پزشکی

 

 نام و نام خانوادگی

 تحصیلات

 سِمَت

 فعالیت ها

حمید علوانی

کارشناس ارشد گیاه پزشکی

 

کارشناس ارشد آزمایشگاه

 تدریس درس بیماری شناسی عملی

بابک محمودی

کارشناسی ژنتیک
 

کارشناس آزمایشگاه

  1. تأسیس آزمایشگاه ژنتیک 
  2. تأسیس آزمایشگاه پروکاریوتها 
 3. طبقه بندی راسته های حشرات در کلکسیون 

فریبا مخبری

                                   

منشی گروه

 

صادق بیت جادر

سیکل 

       خدمتگزار