فرم های گروه گیاه پزشکی

فرم ها وآیین نامه های گروه گیاه پزشکی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
برنامه درسی گروه گیاهپزشکی دانلود (1,210.9k)
برگه تسویه حساب داخلی گروه گیاهپزشکی دانلود (28.6k)
برگه تسویه حساب نهایی دانلود (550.2k)
برگه حذف درس یا حذف پزشکی دانلود (34.8k)
فرم تقاضای کد استادان دانلود (463.3k)
فرم درخواست مجوز تدریس دانلود (68.9k)
آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانلود (1,564.2k)
مراحل دفاعیه دانلود (172.2k)