کارکنان گروه مهندسی بیوسیستم

 

نام و نام خانوادگی

 شغل

مدرک تحصیلی

تلفن داخلی

علی یاری زاده

اُپراتور

لیسانس

3125

مرجان آزمون

کارشناس آزمایشگاه

لیسانس

3127

 نجفی آزیش

تکنسین کارگاه

فوق دیپلم

 3136

سید حسن  سعیداوی

راننده تراکتور

دیپلم

 3137

 

محمد غانمی

خدمتگزار  

سیکل