کارکنان گروه مهندسی بیوسیستم

 

نام و نام خانوادگی

 شغل

مدرک تحصیلی

تلفن داخلی

علی یاری زاده

اُپراتور

لیسانس

3125

مرجان آزمون

کارشناس آزمایشگاه

لیسانس

3127

سید حسن  سعیداوی

راننده تراکتور

دیپلم

 3137

 

محمد غانمی

خدمتگزار  

سیکل