کارکنان گروه علوم باغبانی

 

نام و نام خانوادگی                     

مدرک تحصیلی       

سمت

مهندس خلیل اسدی وفا

فوق لیسانس کارشناس آزمایشگاه گیاهان زینتی و تنظیم کننده های رشد گیاهی

مهین اردلانی

دیپلم

منشی گروه

مهندس خلیل اسدی وفا

فوق لیسانس

کارشناس آزمایشگاه ومسؤول مزرعه های آموزشی

صفدر پورممبینی فوق لیسانس  کارشناس ارشد گروه

مهندس زهره امینی

فوق لیسانس

کارشناس آزمایشگاه

خانم مهندس مهرانگیز خوشبخت

فوق لیسانس

کارشناس آزمایشگاه تجزیه کیفی گیاهان باغی

احمد دلفی

سیکل

خدمتگزار

علی شریفی

سیکل

کارگر مزرعه

اکبر خالدی

سیکل

کارگر مزرعه