مدیر گروه علوم باغبانی

نام‌ و نام‌خانوادگی : ناصر عالم زاده انصاری

مدرک تحصیلی : دکترای علوم باغبانی

مرتبه علمی : دانشیار

محل تولد : 

پست الکترونیکی : ansari_n@scu.ac.ir 

تلفن داخلی : 3084

مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشیRMS