اعضای هیات علمی

معصومه ضیائی

معصومه ضیائی

معصومه ضیائی    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)طرح های بنیادی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
ماجد باوی تأثیر ملاس و ویناس نیشکر و محصول تجاری بینو2 روی کنه زرد نیشکر Oligonychus sacchari (Prostigmata: Tetranychidae) و ارزیابی امکان جایگزینی آنها در سیستم مدیریت رایج کنه در استان خوزستان کارشناسی ارشد 1400/11/24
وحید جعفری بهی اثر ارقام خرما و آزادیراختن روی برخی فراسنجه‌های اکوفیزیولوژیک شب پره هندی، Plodia interpunctella Hubner (Lep.: Pyralidae) دکتری
عاطفه چرم زاده تهیه فرمولاسیون میکروامولسیون روغن پالم و بادام تلخ و ارزیابی فعالیت حشره کشی آنها علیه شپشه آرد، Tribolium confusum، و سوسک کشیش، Rhyzopertha dominica، در شرایط آزمایشگاهی دکتری
راضیه حسنکی بررسی باقی مانده آفت کش ها در ذرت استان خوزستان و ارزیابی ریسک خطر کارشناسی ارشد 1401/07/27
زهرا سپهوند بررسی ویژگی های اکوفیزیولوژیکی کرم خوشه خوار انگور، Lobesia botrana، و ارزیابی کارایی حشره کش های مختلف علیه این آفت در تاکستان های منطقه کمالوند خرم آباد دکتری
زهرا سعیدی بررسی پراسنجه های اکولوژیکی و ریخت شناختی شب پره هندی، Plodia interpunctella در رقم های متفاوت ذرت به تنهایی و یا در ترکیب با حشره کش چریش دکتری
اصغر بابامیرساطحی بررسی اثر حشره کشی نانو سیلیکای بارگذاری شده با حشره کش کلروپایریفوس روی حشرات بالغ سوسک کشیش، Rhyzopertha dominica و شپشه آرد، Tribolium confusum کارشناسی ارشد 1395/11/05
سولماز بهنام اسکویی مقایسه سمیت حشره کش های پروتئوس، پایری پروکسی فن و اسپیروتترامات در کنترل مراحل مختلف زیستی سفید بالک Neomaskellia andropogonis در دو رقم نیشکر کارشناسی ارشد 1396/11/25
نجمه دلگرم بررسی اثر حشره کشی فرمولاسیون های مختلف خاک دیاتومه روی دو گونه آفت محصولات انباری کارشناسی ارشد 1397/12/06
بسنه ساعد تهیه نانوسیلیکا از خاکستر باگاس نیشکر و کاربرد آن به عنوان حامل خاک دیاتومه علیه دو گونه آفات حشره ای محصولات انباری کارشناسی ارشد 1398/11/30
زهرا سعیدی کارایی حشره کشهای سیوانتو و ابرون اسپید روی سفیدبالک نیشکر Neomaskellia andropogonis Corbett کارشناسی ارشد 1397/08/01
زهره فرهادی تهیه فرمولاسیون میکروامولسیون سایپرمترین و دلتامترین و بررسی فعالیت حشره کشی آنها روی شته جالیز،Aphis gossypii (Hemiptera: Aphididae) ، در فضای سبز شهری اهواز دکتری
پگاه کوه زادمحمدی ارزیابی مزرعه ای و آزمایشگاهی حشره کش های دلتامترین، دینوتفوران و اسپیرومسیفن روی سفیدبالک نیشکر Neomaskellia andropogonis Corbett کارشناسی ارشد 1396/11/18
پست الکترونیکی: