اعضای هیات علمی

معصومه ضیائی

معصومه ضیائی

معصومه ضیائی    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

سم شناسی آفتکش ها

سنتر فرمولاسیون های مختلف آفتکش ها؛ و ارزیابی کارایی آنها

روشهای مختلف کنترل آفات انباری

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)طرح های بنیادیفعالیت های اجرایی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
ماجد باوی تأثیر ملاس و ویناس نیشکر و محصول تجاری بینو2 روی کنه زرد نیشکر Oligonychus sacchari (Prostigmata: Tetranychidae) و ارزیابی امکان جایگزینی آنها در سیستم مدیریت رایج کنه در استان خوزستان کارشناسی ارشد 1400/11/24
وحید جعفری بهی اثر ارقام خرما و آزادیراختن روی برخی فراسنجه‌های اکوفیزیولوژیک شب پره هندی، Plodia interpunctella Hubner (Lep.: Pyralidae) دکتری 1402/06/19
عاطفه چرم زاده تهیه فرمولاسیون میکروامولسیون روغن پالم و بادام تلخ و ارزیابی فعالیت حشره کشی آنها علیه شپشه آرد، Tribolium confusum، و سوسک کشیش، Rhyzopertha dominica، در شرایط آزمایشگاهی دکتری
راضیه حسنکی بررسی باقی مانده آفت کش ها در ذرت استان خوزستان و ارزیابی ریسک خطر کارشناسی ارشد 1401/07/27
فاطمه رشیدی خواه بررسی مکانیسم های مقاومت ارقام مختلف ذرت در برابر کرم برگخوار چغندر قند،Spodoptera exigua (Hubner) دکتری
زهرا سپهوند بررسی ویژگی های اکوفیزیولوژیکی کرم خوشه خوار انگور، Lobesia botrana، و ارزیابی کارایی حشره کش های مختلف علیه این آفت در تاکستان های منطقه کمالوند خرم آباد دکتری 1402/11/29
زهرا سعیدی بررسی پراسنجه های اکولوژیکی و ریخت شناختی شب پره هندی، Plodia interpunctella در رقم های متفاوت ذرت به تنهایی و یا در ترکیب با حشره کش چریش دکتری
اصغر بابامیرساطحی بررسی اثر حشره کشی نانو سیلیکای بارگذاری شده با حشره کش کلروپایریفوس روی حشرات بالغ سوسک کشیش، Rhyzopertha dominica و شپشه آرد، Tribolium confusum کارشناسی ارشد 1395/11/05
سولماز بهنام اسکویی مقایسه سمیت حشره کش های پروتئوس، پایری پروکسی فن و اسپیروتترامات در کنترل مراحل مختلف زیستی سفید بالک Neomaskellia andropogonis در دو رقم نیشکر کارشناسی ارشد 1396/11/25
نجمه دلگرم بررسی اثر حشره کشی فرمولاسیون های مختلف خاک دیاتومه روی دو گونه آفت محصولات انباری کارشناسی ارشد 1397/12/06
بسنه ساعد تهیه نانوسیلیکا از خاکستر باگاس نیشکر و کاربرد آن به عنوان حامل خاک دیاتومه علیه دو گونه آفات حشره ای محصولات انباری کارشناسی ارشد 1398/11/30
زهرا سعیدی کارایی حشره کشهای سیوانتو و ابرون اسپید روی سفیدبالک نیشکر Neomaskellia andropogonis Corbett کارشناسی ارشد 1397/08/01
زهره فرهادی تهیه فرمولاسیون میکروامولسیون سایپرمترین و دلتامترین و بررسی فعالیت حشره کشی آنها روی شته جالیز،Aphis gossypii (Hemiptera: Aphididae) ، در فضای سبز شهری اهواز دکتری 1402/04/07
پگاه کوه زادمحمدی ارزیابی مزرعه ای و آزمایشگاهی حشره کش های دلتامترین، دینوتفوران و اسپیرومسیفن روی سفیدبالک نیشکر Neomaskellia andropogonis Corbett کارشناسی ارشد 1396/11/18
پست الکترونیکی: