اعضای هیات علمی

مهرانگیز چهرازی

مهرانگیز چهرازی

مهرانگیز چهرازی    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)طرح های بنیادی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
زهرا بهبهانی ارزیابی کشت و کار و تأثیر GA3 بر صفات کمی وکیفی دو گونه گل شیپوری (zantedeschia sp.)تحت سیستم هیدروپونیک در اهواز کارشناسی ارشد 1396/12/08
سعیده چگاه : بررسی فنولوژی و تاثیر روش های آبیاری معمولی وکم آبیاری تنظیم شده بر روی گیاه پوششی فرانکنیا کارشناسی ارشد 1390/12/22
حمیدرضا حسینی بررسی تاثیر تیمار کلشی سین بر القاء اتوپلی پلوئیدی در گل پروانش (Catharanthus roseus) ارقام rosea وalba کارشناسی ارشد 1391/10/20
زهرا رضایی بررسی تنش شوری بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گل پروانش (Catharanthus roseus) ارقام rosea وalba کارشناسی ارشد 1390/12/17
امنه زلقی اثر تنش خشکی و سولفات پتاسیم بر خصوصیات جوانه زنی، مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گل پروانش (Catharanthus roseus) ارقام rosea وalba کارشناسی ارشد 1392/07/30
حجت شیرازی ارزیابی صفات کمی و کیفی گل آنتوریوم تحت تاثیر هیومیک اسید و بیوچار در سیستم کشت هیدروپونیک کارشناسی ارشد 1399/06/29
لیلا صالحی بررسی تأثیر هیومی پتاس و سولفات پتاسیم بر صفات کمی و کیفی گل شب‌بو(.Matthiola incana L) کارشناسی ارشد 1394/06/28
بهنوش طهماسبی بررسی تاثیرمقادیر و زمان‌‌‌‌های کاربرد نانو کلات آهن در مقایسه با کلات آهن برویژگی‌های گل گلایول رقم ادونس advance کارشناسی ارشد
مهرداد عزیزی اثرات کاربرد جیبرلین روی رشد و گلدهی گلایول رقم وایت پراسپریتی. کارشناسی ارشد 1390/12/21
مهدیس عشقی اثر سطوح مختلف آبیاری بر خصوصیات رشدی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دو گیاه پوششی مینا رونده( Wedelia trilobata )و آلترنانترا (Alternanthera sp. ) در شرایط آب و هوایی اهواز کارشناسی ارشد 1399/07/29
سکینه علوی پورجلیعه تاثیر تیمار کلشی سین بر القاء اتوتتراپلوئیدی در گل همیشه بهار (.Calendula officinalis L) کارشناسی ارشد 1394/06/29
حدیث عموری مطالعه فنولوژی و تعیین کاربری دو گونه کنوکارپوس C.lancifolius Engl.) و(Conocarpus erectus L. در فضای سبز شهری اهواز کارشناسی ارشد 1399/07/28
مریم غافلی بررسی اسپرمیدین بر جوانه زنی، رشد و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی چمن آفریقایی (Cynodon dactylon L.) در شرایط تنش خشکی کارشناسی ارشد 1391/12/08
سجاد غلامی ارجنکی بررسی مقادیر مختلف کود شیمیایی مخصوص گل های شاخه بریده و نیترات کلسیم بر ویژگی های کمی و کیفی گل رز هیبرید رقم (های مجیک) در شرایط کشت هیدروپونیک کارشناسی ارشد 1391/08/20
مسلم کلیوندرافتی نقش اسید جیبرلیک و فسفر بر صفات کمی و کیفی گل مریم پرپر در شرایط کشت هیدروپونیک کارشناسی ارشد 1401/06/30
حدیث لطفی نژاد بررسی تحمل گیاهان زینتی کونوکارپوس و مینای رونده به هیدروکربن های نفتی محیطی کارشناسی ارشد 1390/12/22
زینب محمودی تاثیر جیبرلیک اسید و هیومی پتاس بر صفات کمی و کیفی دو واریته گل نرگس بومی ایران کارشناسی ارشد 1401/07/02
ثریا معلای مزرعه مقایسه تاثیر نانوذرات کلسیم روی صفات کمی و کیفی سه رقم گل ژربرا تحت سیستم هیدروپونیک کارشناسی ارشد 1396/12/02
سیدموسی موسوی بررسی اثر سطوح مختلف کم‌آبیاری بر خصوصیات کمی و کیفی گل جعفری آفریقایی(. Tagetes erecta) و جعفری فرانسوی (.T. patula L) در شرایط آب و هوایی اهواز کارشناسی ارشد 1394/06/28
فاطمه نیک رو بررسی اثرسطوح مختلف تراکم کاشت ونیتروژن برخصوصیات کمی و کیفی گل میمون antirrhinum majus L. کارشناسی ارشد 1394/06/29
پست الکترونیکی: