26414

26414


 

سوابق آموزشی ، علمی و تحقیقاتی

    2. سوابق تحصیلی

2.1. مقاطع تحصیلی

کارشناسی : مهندسی کشاورزی – گیاهپزشکی - دانشگاه تهران – 1355    

کارشناسی ارشد : مهندسی کشاورزی – حشره شناسی - دانشگاه تربیت مدرس – 1366

دکتری : اصول مبارزه با آفات،دانشگاهmassey  نیوزلند اتمام دوره 1373

  2.2. پایان‌نامه‌ها

کارشناسی ارشد:

دکتری:

3.  سوابق آموزشی:

1        کارشناسی: آفات در ختان میوه،                   

2        آفات گیاهان زراعی          

3        اصول مبارزه با آفات                 

4        اصول مبارزه با آفات                   

5        حشره شناسی و مبارزه با ناقلین و کاربرد سموم          

6        کارشناسی ارشد: مدیریت مبارزه با آفت،  

7         روش ها و وسایل پژوهش در حشره شناسی

8         دکتری: ارزیابی خسارت آفات،

 9        اصول مقاومت گیاهان             

  4.سوابق پژوهشی :

4.1 تعداد طر حهای تحقیقاتی انجام شده و در دست اقدام 2

  4.2. عناوین مقالات پذیرش و چاپ شده در کنگره های بین المللی:

تعداد مقالات ارائه شده در مجامع علمی داخلی و خارجی 20

3، 4. انتشارات (مقالات چاپ شده در مجلات علمی – پژوهشی )    

تعداد مقالات چاپ شده 15 و   2 جلد کتاب چاپ شده 

4و4. تعداد کتاب های ترجمه و تألییفی چاپ شده:

تعداد 2 جلد کتاب چاپ شده