26413

26413


    

رزومه دکتر پرویز شیشه بر

نام و نام خانوادگی: پرویز شیشه بر

مرتبه علمی: استاد

آدرس: گروه گیاه پزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید  چمران اهواز

تلفن: 33364051- 061

دورنگار: 33330079-061

رایانامه: Pshishehbor@yahoo.com

تحصیلات: کارشناسی: مهندسی گیاه پزشکی از گروه گیاه پزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز، 1364

 کارشناسی ارشد: حشره شناسی کشاورزی از گروه گیاه پزشکی دانشکده کشاورزی  دانشگاه شهید چمران اهواز 1368

دکتر ا: حشره شناسی کشاورزی از گروه مدیریت منابع محیطی دانشگاه ملی ایرلند، ایرلندجنوبی 1374

عنوان رساله دکتری: بررسی مرفولوژی، بیولوژی و اکولوژی سفید بالک کرچک

فرصت مطالعاتی: یک دوره یک ساله در کشور نیوزیلند  83-1382

علایق تحقیقانی: کنترل بیولوژیکی – کنه شناسی

کتاب های چاپ شده:

1- غذا، آفات گیاهی و محیط زیست 1380

2- کنترل بیولوژیکی به وسیله دشمنان طبیعی1380

3- سفید بالک ها: بیواکولوژی، وضعیت آفتی و مدیریت آن ها 1383

4- مدیریت حشرات آفت 1385

5- نقش کنه ها در کنترل آفات 1385

6- انتقال بیماری های گیاهی به وسیله حشرات 1390

 7- ویژگی های رده بندی و زیستی پارازیتوئید ها با تأکید بر پارازیتوئیدهای ایران 1394

داوری مجلات علمی و پژوهشی: داوری مقالات متعدد برای مجلات علمی و پژوهشی داخلی .

عضویت در مجامع علمی: انجمن حشره شناسی ایران

                                         

تعداد مقاله های علمی و پژوهشی فارسی: 42 عنوان

 "       "             "              "        خارجی: 38 عنوان

مقالات کنفرانس های داخلی: 45 عنوان

"                 "            خارجی: 8 عنوان

تعداد پایان نامه های داوری شده:30 عنوان

 تعداد پایان نامه های راهنمایی شده: 35 عنوان

تعداد پایان نامه های مشاوره شده:20عنوان

                                

مسؤولیت های اجرایی :

1-    معاون آموزشی دانشکده کشاورزی، ملاثانی از 77-1375

2-    معاون پژوهشی دانشکده کشاورزی از 89-1384

3-    رییس دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید جمران اهواز از 93-1390

4-    سردبیر مجله گیاهپزشکی  1387 تاکنون

 

 سوابق آموزشی در مقطع کارشناسی:
 آفات گیاهان جالیزی، سبزی و زینتی           2 واحد

                                               

سوابق آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد:
مدیریت حشرات آفت (مشترک)          2  واحد

                                                         
ناقلین عوامل بیماری زای گیاهی    2  واحد

                                                         
کنترل بیولوژیکی                            2  واحد

                                                         
مرفولوژی حشرات (مشترک)          3  واحد

                                                         
کنه شناسی تکمیلی                    3  واحد

سوابق آموزشی در مقطع دکترا:
کنه شناسی پیشرفته                           3  واحد