25827

25827


مهندس خلیل اسدی وفا

فوق لیسانس

کارشناس آزمایشگاه ومسئول مزارع

 

خانم مهندس مهرانگیز خوشبخت فوق لیسانس کارشناس آزمایشگاه تجزیه کیفی گیاهان باغی

مهندس زهره امینی

فوق لیسانس

کارشناس آزمایشگاه

 

مهندس داریوش پورقاسمی

فوق لیسانس

مسئول مزرعه آموزشی- پژوهشی گروه باغبانی و کارشناس آزمایشگاه اصلاح گیاهان باغی 

 

مهین اردلانی

 

منشی گروه

 

عبدالمجید قرینه

 

کارگر مزرعه

 

اکبر خالدی

 

کارگر مزرعه

 

احمد دلفی

سیکل

خدمتگزار