25830

25830


هیأت علمی گروه خاک شناسی

 

قدمعلی یزدانی کچوئی

دکتری

استادیار


Ga.yazdani@gmail.com

عبدالامیر معزی

دکتری

استادیار

Moezzi251@gmail.com

مصطفی چرم

دکتری

دانشیار


mchorom@yahoo.com

احمد لندی

دکتری

دانشیار


foahmad@yahoo.com

شهلا اسلامی منوچهری

فوق لیسانس

مربی

shahlaeslami11@yahoo.com

احمد فرخیان فیروزی

دکتری

استادیار


a.farrokhian@scu.ac.ir

نعیمه عنایتی ضمیر

دکتری

استادیار


n-enayatzamir@yahoo.com

غلامعباس صیاد

دکتری

استادیار


gsayyad@gmail.com

عطااله خادم الرسول

دکتری

استادیار


Ataalahsoil@gmail.com

هادی عامری خواه

فوق لیسانس

مربی


Hadi.ameri@gmail.com

سعید حجتی

دکتری

استادیار


s.hojati@scu.ac.ir