26039

26039


 

هیأت علمی گروه گیاه پزشکی

 

دکتر محمد سعید مصدق

دکتری

استاد

 

دکتر پرویز شیشه بر

دکتری

استاد


 

دکتر علی اصغر سراج

دکتری

دانشیار

 

دکتر فرحان کچیلی

دکتری

استادیار

 

دکتر بهزاد حبیب پور

دکتری

استادیار

 

دکتر مهدی اسفندیاری

دکتری

استادیار

 

دکتر آرش راسخ

دکتری

استادیار

 

دکتر رضا فرخی نژاد

دکتری

استاد

 

دکتر جمشید حیاتی

دکتری

دانشیار

 

دکتر مهدی مهرابی کوشکی

دکتری

استادیار

 

دکترمعصومه ضیائی

دکتری

استادیار

  m.ziaee@scu.ac.ir

مهندس صدیقه عظیمی

فوق لیسانس

مربی 

مهندس 

فوق لیسانس

مربی