25842

25842


 

افتخارات و فعالیت های گروه :

 

 

کتابهای گروه:

1 – کتاب تناوب گیاهان زراعی

2--  دورگه گیری در گیاهان زراعی

3 – اصلاح پنبه از طریق هتروزیس

4 – اصلاح نباتات

5 – اکولوژی بوم نظام های کشاورزی

6 – آمار تجربی عمومی

7 – گیاهشناسی عمومی

8 – اصلاح نباتات –

9 – فیزیولوژی گیاهان و سلولهای آنها

10 – زراعت

 

مقالات :