25838

25838


محمد رضا دلفیه

فوق لیسانس

کارشناس آزمایشگاه

 

فرخنده اسکندری

فوق لیسانس

کارشناس آزمایشگاه

 

سارا راهداریان

لیسانس

کارشناس آزمایشگاه

 

محمد رضا جهانمردی

لیسانس

کارشناس آزمایشگاه

 

کریم سرخه تمیمی

لیسانس

کارشناس آزمایشگاه


K_sorkhe@yahoo.com

عبدالرضا عامری

لیسانس

کارشناس آزمایشگاه

 

زهرا لرستانی

دیپلم

منشی گروه

 

رحیم سودانی

سیکل

خدمتگذار

 

عباس فقدانی

 

کارگر مزرعه

 

صادق طاهری

دیپلم

کارگر مزرعه