25837

25837


هیأت علمی گروه زراعت واصلاح نباتات

 

مجید نبی پور

دکتری

دانشیار


nabiporm@yahoo.com

 

موسی مسکرباشی

دکتری

دانشیار

mmeskarbashee@scu.ac.ir

 

امیر آینه بند

دکتری

استاد


aynehband @scu.ac.ir

 

حبیب اله روشنفکردزفولی

دکتری

استادیار


hroshan 2001 @ yahoo.com

 

پیمان حسیبی

دکتر ی

دانشیار 


p.hassibi@scu.ac.ir

حمید رجبی معماری

دکتری

استادیار


memari@sca.ac.ir

داریوش نباتی احمدی

دکتری

استادیار


dnabati@vt.eau

اسفندیار فاتح

دکتری

استادیار


e. fateh@scu.ac.ir

محمد رضا سیاهپوش

دکتری

استادیار


Siahpoosh@scu.ac.ir

افراسیاب راهنما

دکتری

استادیار


a.rahnama@scu.ac.ir

معصومه فرزانه

دکتری

استادیار


m.farzaneh @scu.ac.ir

ایمان کامرانفر

بورسیه

 

 

فاطمه ناصرنخعی

 دکتری                      استادیار

 

 

کریم سرخه دکتری استاد یار


karimsorkheh@gmail.com