37202

37202


    

رزومه دکتر قوامی

تخصص:

     طراحی ماشین های کشاورزی

 سوابق آموزشی (تدریس):

کارشناسی : دینامیک، ترمودینامیک، استاتیک، مقاومت مصالح، کارگاه جوشکاری و ورق کاری، کارگاه ماشین ابزار

کارشناسی ارشد: رابطه انسان و ماشین – مکانیزاسیون واحدهای دام پروری

 سوابق پژوهشی :

تعداد طرح های تحقیقاتی در حال اجرا : 2 طرح

تعداد مقالات چاپ شده در کنگره های ملی و بین المللی: 30 مقاله

عضویت در مجامع علمی و تخصصی :

عضویت در انجمن مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران

داوری مجله مهندسی زراعی، دانشگاه شهید چمران اهواز