37094

37094


    
1- ساخت دستگاه تولید پیوسته سوخت بیودیزل به کمک امواج ریزموج توسط دکتر سید محمد صفی الدین اردبیلی و دکتر مصطفی کیانی ده کیانی اعضای هیأت علمی گروه.
2- ثبت اختراع دماغه پوششی کپسول خوشه چین مکنده محصولات دانه ای (کلرا، گندم و غیره) در کمباین به نام آقای دکتر کمال الدین جزایری عضو بازنشسته هیأت علمی گروه.
3- ثبت اختراع پمپ هیدرونیوماتیک صنعتی- کشاورزی به نام آقای دکتر محمد اسماعیل خراسانی فردوانی عضو هیأت علمی گروه.