23274

23274


سوابق آموزشی ، علمی و تحقیقاتی


 
1. مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی:     یعقوب منصوری 

محل و تاریخ تولد:       ملا ثانی ، 1353 

ملیت:  ایرانی 

زبان:    فارسی         

تلفن:   -        

فاکس:       3360079-0611       

پست الکترونیک:       mansoori95@yahoo.com           

موقعیت کنونی:    استاد یار گروه علوم مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

 

  2. سوابق تحصیلی

2.1. مقاطع تحصیلی

کارشناسی : مهندسی کشاورزی – مکانیک ماشین های کشاورزی - دانشگاه شهید چمران اهواز – 1376

کارشناسی ارشد : مهندسی کشاورزی – مکانیک ماشین های کشاورزی  - دانشگاه تربیت مدرس تهران – 1378

 دکتری : مکانیک ماشین های کشاورزی -  دانشگاه تربیت مدرس- اتمام دوره 1385

 

2.2. پایان‌نامه‌ها

کارشناسی ارشد:

دکتری:

3. عضویت در مجامع علمی

عضو انجمن علمی مهندسی ماشین های کشاورزی ومکانیزاسیون

4. داور مجلات علمی:

مجله علوم و صنایع غذایی

5.  سوابق آموزشی:

1      خواص فیزیکی و مکانیکی محصولات کشاورزی      

           

  6. عناوین مقالات پذیرش و چاپ شده در کنگره های بین المللی:

6،1 تعداد مقالات ارائه شده در مجامع علمی داخلی و خارجی 2

 

 2، 6. انتشارات (مقالات چاپ شده در مجلات علمی – پژوهشی )     

تعداد مقالات چاپ شده در مجلات علمی – پژوهشی 2

 

7. مسؤولیت های اجرایی:

1-سرپرستی گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی ومکانیزاسیون ازسال 1386تا شهریور 1390 
 2- معاونت آموزشی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهوازدر حال حاضر