35900

35900


  


کتاب های گروه:
کتاب های دکتر افراسیاب راهنما:

1- پاسخ گیاهان به تنش خشکی و شوری. افراسیاب راهنما. انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز. (در دست چاپ)