22596

22596


 

گروه باغبانی

نام واحد

داخلی

  دفتر و شورای گروه (تلفن مستقیم: 06133364053)

3080

  دکتر معلمی

3082

  دکتر محمودی سورستانی

3083

  دکتر عالم زاده انصاری

3084

  دکتر صدیقی دهکردی

3085

  دکتر چهرازی

3086

  دکتر مرتضوی

3087

  دکتر موسوی

3088

  دکتر خالقی

3089

  آزمایشگاه تجزیه کیفی گیاهان باغی، خانم خوشبخت

3091

  آزمایشگاه مولکولی کروماتوگرافی

3092

  آزمایشگاه کشت بافت، دکتر زیودار، دکتر ذوالفقاری

3093

  آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان باغی، خانم امینی

3094

  آزمایشگاه اصلاح گیاهان باغی، آقای پورممبینی

3095

  دکتر افتخاری

3097