33384

33384


    سرفصل درس ها
 
رشته ها و گرایش های گروه گیاه پزشکی:

 

الف – رشته و گرایش های کارشناسی:

            
گیاه پزشکی

         

ب – گرایش های کارشناسی ارشد :   

  •        حشره شناسی کشاورزی
  •        بیماری شناسی گیاهی

ج – رشته های دکتری :   
    
  حشره شناسی کشاورزی