33447

33447


تلفن های حوزه مدیریت

نام واحد

 داخلی

 ریاست (تلفن مستقیم 06133360016، دورنگار 06133330079)

3000

 معاونت پژوهشی

3000

 دبیرخانه معاونت آموزشی (تلفن مستقیم 06133364697)

3003

 دبیرخانه ریاست

3004

 بایگانی دبیرخانه ریاست

3005

 خدمات، آقای پورقاسمی  

3006

 کتابخانه

3007

 حسابداری

3008

 مرکز رایانه

3009

 دفتر مجله (تلفن مستقیم 06133364052)

3010

 آموزش، امور دانشجویی

3012

 کارشناس آموزش، پیشدار

3013

 کارشناس تحصیلات تکمیلی، خانم اکیدی

3014

 کارشناس تحصیلات تکمیلی، آقای بهنیا

3015

 امور آموزش، خانم دوستی

3016

 تهویه

3017

 زیراکس

3018

 انبار دانشکده

3019

 نگهبانی دانشکده

3020

 نگهبانی پارکینگ

3021

 انجمن اسلامی دانشجویی

3022

 بسیج دانشجویی

3023

 کارپردازی، آقای کریم سرخه تمیمی

3024

  امین اموال، آقای محمدی

3025

 مرکز رایانه تحصیلات تکمیلی  

3026

 سلف سرویس برادران

3028

 سلف سرویس خواهران

3029

 تعمیرات لوازم آزمایشگاهی

 3030

 دفترفضای سبزدانشکده، آقای اسدی وفا

3031

 برقکاران

3033

 کتابفروشی دانشگاه (تلفن مستقیم 06133331072)

3034 

 بانک تجارت

5417 5418

 خوراکسرای مادر

3029