33780

33780


   
    
مجله تولیدات گیاهی
       مجله تولیدات گیاهی دانشگاه شهید چمران اهواز، با رویکرد انتشار پژوهش های نوین وتکمیلی در علم زراعت، اصلاح نباتات و باغبانی منتشر می شود. صاحب امتیاز: دانشگاه شهید چمران اهواز مدیر مسؤول: دکتر نوراله معلمی سردبیر: دکتر موسی مسکرباشی

مدیر اجرایی: زهره پشم فروش

مجله گیاه پزشکی
      مجله گیاه پزشکی به عنوان یکی از مجله های معتبر علمی- پژوهشی کشور، در راستای نقش خود در تولید علم و گسترش مرزهای دانش و در جهت نشر سریع دستاوردهای پژوهشی مربوط به مدیریت آفات و بیماری های گیاهی، توسط معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز در چهار شماره در سال منتشر می­ شود.
مؤسس: دانشگاه شهید چمران اهواز  سردبیر: پرویز شیشه بر   مدیر اجرایی: معصومه ضیایی   مدیر مسؤول: رضا فرخی نژاد   اعضای هیأت تحریریه: جلال جلالی سندی، غلام خداکرمیان، واهه میناسیان

مجله مهندسی زراعی
    مجله مهندسی زراعی (مجله علمی کشاورزی) با هدف تبادل علم و هم اندیشی بین محققان , متخصصان علوم خاک و ماشین­ های کشاورزی به صورت سالیانه دو شماره توسط معاونت پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز منتشر می­ گردد.
صاحب امتیاز: دانشگاه شهید چمران اهواز مدیر مسؤول: هوشنگ بهرامی سردبیر: احمد لندی مدیر اجرایی: مجتبی نوروزی