33725

33725
استادان بخش حشره­ شناسی: ردیف جلو ایستاده از چپ به راست: دکتر آرش راسخ، دکتر مهدی اسفندیاری، دکتر پرویز شیشه ­بر، دکتر علی اصغر سراج، دکتر فرحان کچیلی، دکتر بهزاد حبیب پور و دکتر معصومه ضیایی.
استادان بخش بیماری شناسی، ردیف عقب از چپ به راست: خانم دکتر صدیقه عظیمی، دکتر مهدی مهرابی کوشکی و دکتر رضا فرخی نژاد.