33424

33424سرفصل درس ها
گرایش های گروه مهندسی بیوسیستم

مقطع کارشناسی: 
مهندسی مکانیک بیوسیستم

مقطع   کارشناسی ارشد :

الف) رشته مهندسی   مکانیک بیوسیستم( در سه گرایش (

ب) رشته مکانیزاسیون کشاورزی( در سه گرایش (

مقطع دکتری: 
مکانیزاسیون کشاورزی